Преводно-тълковен речник – част 1

Най-напреде да ви дупредим, та да не стаат инфекции… Думите не са подредени по азбучен или някакъв друг ред. Резерватът по никакъв начин не подлежи на подреждане и систематизиране. Акцентологията също е пропусната, ударенията са важни за правилното разбиране на съответната дума, но просто помолете някой познат, произлизащ от Резервата, да ви я изговори. Една от особеностите в изговора е наблягането на съгласните звуци. Получава се нещо като падане на камъни, като чупене на клони, като тежки стъпки в стая пълна с хлебарки, като съскане на сто гърмящи змии и ссттигга ттолкуввъ.

пустиняк – първата и най-бързо научавана дума, служи за универсална обида или приятелско обръщение, със силна емоционална натовареност (Пустиняк мръсен. Тоа е голем пустиняк. Кво праиш бе, пустиняк. Пустинячец долен тии.), в произношението се влага злъч, лют червен пипер и змийска отрова

омраз – също често използвано определение, подобно на пустиняк, омраз долен

поган – по-рядко употребявана обида, от поганец, езичник, чужденец, поганци се казва и на плъхове

плякор – паплач, сган

келеметор – паплач, сган, бедни хора

копилитор – същото като горните две

дзвер – звяр, убав човек или грозен човек

изклесък – от клес – сперма, презрително, изтърсак, универсална обида, да та еба у изклесяко

тава – това

прошляк – нещастник, бедняк

яла – ела, яла сам – ела тук

язе, я – аз, тизе – ти (Язе, тизе и момчеата с колелеата. Е па я съм си добре.)

ластунье – сухи царевични стъбла

лазда, лаас – може би, сигурно

оти – защо

онодвам – глагол с общ смисъл, правя, може да съдържа и сексуален подтекст, Таа ше ги онодам.

преонодвам – преправям

капъшка – чепка на плод или зеленчук

козъ (овцъ) рапатичава – болна, кашляща коза или овца, обида за жена, подобно е овцъ метиява, болна от метил

еш ги па таа – виж я пък тази

да ти ям (да ти папам) дробеца (сърчицето, бъбречето) – мило, гальовно обръщение към дете, предизвиква шок у майките от други български покрайнини

зея, зеиш – викам, викаш, крещя, крещиш (Кво сса раззеяла ма, затвори малко таа уста изкОпана!)

е пъ къ, ми къ – е пък как, ами как, изразява силна увереност в собствените думи (Е пъ къ да гу не познавам?)

връй майната си гъзина – ругатня

връй путкатарагата на сенкя – ругатня, игра на думи, в един смисъл Отивай под стълбата на сянка.

Ше ти е ба… ба меца на гости – подобно на горната игра, започва по един начин, но означава друго, един вид са е сетил, че ше рече глупост и по средата на изречението се поправя

ти го набия у дробо (у грълото) – ругатня, половото желание е насочено към белия или черния дроб (гърлото) на обекта, люта закана

ша го мууна като лазарски мореник на сбор – ще го изям с голям апетит, може да се употреби и за сексуална закана към некоя сгодна невеста

плашипутарник – определение за грозен човек

лайновоз – обидно, за дебел, отпуснат човек

гъзере – само в множествено число, задни части, задник (Ша си разтръкаш гъзерете. – подигравка, субектът се присмива на някой, когото смята за неподвижен и/или мързелив)

да ми едеш (тук следват различни анатомически органи и/или телесни секрети) – ругатня, която се използва обикновено от жени, но няма ограничения, всеки предлага за консумация, каквото има и каквото смята за най-гнусно

или ша влазаш, или ша излазаш – или ще влизаш, или ще излизаш

шти ебъ путката майна – ругатня, неутрално (забележка – навсякъде глаголът еба е с ударение на е)

пелентозавър – несъществуващо митично животно (от Северозападната митология), обида, грозник

еба с уя и помалко бозаа – труднопреводимо по смисъл, субектът е силно възхитен от себе си и държи всички да го забележат, уточнява на какво е способен във вдъхновението си

ша ма фанеш да ма поразведеш – ще ме хванеш (подразбира се за какво или се доуказва с жест), за да ме поразведеш, да ме поразходиш, изразява несъгласие по спорен въпрос, а такъв е всеки един

дии – дии (дее – дее) – изразява учудване, по-скоро приятно, голяма изненада, нещо като еба си майката

очеплезил – използва се предимно в това глаголно време, многозначно, облещил, покатерил, разкривил, напил се (Ква луна са а очеплезила. Каква луна се е облещила. -лирическо отстъпление, възхищение от пълнолунието; Слазай оттама, кво си са очеплезил!, Глей го тоа ка са а очеплезил!)

чеплезя се – лигавя се, държа се неприлично (Недей да ми са чеплезиш, шти откроа един шамар, та шти доде като аризано. Недей да се лигавиш, ще ти ударя един шамар, та ще ти дойде като харизано (без пари).)

неалит – калпав, лош (Могу си неалит бе. Много си лош.)

отвъде, удвъде – оттатък, в другата стая (Язе отвадам удвъде. Аз отивам оттатък.)

сакам – искам (Кво сакаш тизе от мене бе!), ползва се в Бела Слатина, Кнежъ, Враца, по на запад не, там в некои селия се казва очем

очем – искам, около Лом и на запад от Лом

ботур – пън, използва се предимно в преносен смисъл обидно, темерут, дървеняк, ръб, недодялан, груб човек (Кво глеаш като ботур бе!)

кво гледаш кат тава де души пилеата – какво гледаш като това, което души пилетата, т. е. като пор, темерутски

кво глеаш като бик у пичка – не знам как това животно гледа разгонената крава и нейните телесни части, но си го представям

ша й набия пепеяка у гъзерете – непреводима закана, става въпрос за пепеляк, пепел и задни части, човекът се е ядосал

пароляк – пари

смрадоляк, смрадуяк – смрад, нещо отвратително, обида (Смрадуляк мръсен!)

краконяк – вампир, таласъм, грозна гад, забелязва се, че наставката –як е много производителна в говора на Резервата и придава емоционална натовареност

връй джендема – върви на майната си, джендем – от тур. ад, пъкъл

орандзавел – скапан, състарен, смачкан, съсухрен (Ма мого си орандзавел бе. Много си се скапал.), носи голяма експресивност, предполага се, че може да съществува и глаголът да орандзавея, среща се и орандзавеляк

ще ли ма нещеш, яла ма на – непреводима безсмислица, нема да стане твоята работа

спрепам се – препъвам се (Кво са спрепаш бе!)

сиреньето, бидоня, телефоня, коньете – за говора на Резервата е характерна палатализацията на „н“

жено мънинка, жено ти мининка, жено малка – обръщение към всичко живо, включително и към животни, не става дума за жена, може да звучи и гальовно и заплашително, експресивно (Жено мънинка ти! Таа жената мънинка!)

да се съсипя – да се разваля (Млекото саа съсипало.), също и съсипах са, изморих се, провалих се

кеф на буци – възклицание изразяващо голяма радост


изрази, характерни за южната и югозападната част на Резерват СЕВЕРОЗАПАД:

он ин ги е баща – той им е баща

съдията ин ги е виновна – съдията им е виновен

вратаро ин ги е слаб – вратарят им е слаб

ебах, дееба бе дееба – изразява възмущение от нещо неосъществено


кво са затри като манарче у шума – къде се загуби

баче – обръщение, не към по-възрастен, към всеки, може да бъде както с положителна натовареност, така и пренебрежително (Кажи, баче! Кво прайш, баче?)

връти, връти гъзъ дръти – задявка към жена, дрът – стар, в Резервата подвижно ъ се среща във всички думи, съдържащи групите ър, ъл (влък, връба)

дееба джинса ти малки – изразяващо положителна емоция, в смисъл на „ей, какъв хитрец си“, но няма възхищение, този, който го казва, е авторитетът

джинс – род (Джинс мръсен!)

семенцето ти дееба – ругатня

дееба аз твойто татенце – ругатня

ръняв – грозен, експресивно

киък, кияк – смотаняк (Дееба тоя киък!), извън Резервата означава дебелата палка на тъпана

совнах са, та са прекинах – паднах, та се прибих, совнах има много значения

изпуизпръзулих са – подхлъзнах се

изкурубванье – непреводим житейски израз, като прибиванье, може да се ползва като философско вмятане, че нещата не отиват на добре

така шта шибна, че ше каеш „чиче, продавам киселу зейе“ – закачка, закана с комичен характер

удоздоле – отдолу

удозгоре – отгоре

плъове – плъхове, плъа – плъха (Кой удари плъа!)

гръчав – слаб (Жено тизе гръчава! -не става дума за жена)

кво се моташ като глуа кучка из зелен кукурузляк – сравнение, представя максимално образно мотаенето на някой човек, оприличавайки го на женско куче, при това глухо, което се скита в царевицата

набабиникям – насищам се, нахранвам се или се напивам до насита

мал – психическо състояние, здраве (Тоа не е мал! –този човек е душевно болен, не е нормален.), разказва се историята, че докторите изпуснали новороденото дете и казали Ша остане детето, ама нема даа мал!

суросинкява мачка – уникална порода котки, от споменатия вече цвят, вероятното значение на суросинкяв е сиво-син

мачка смръдела, мачък смръдел – миризлива, мръсна котка

пръам – кихам

чмъ, чмиш – спя, спиш

абич – (с ударение на и) обида за некадърен човек, използва се като коментар за футболист, също и абен (Могу си па абен бе!), идва от хабен, изхабен

леко а съ не осереш – казва се вместо „Наздраве!“, когато някой кихне

пегав, пегава – определение за човек с лунички по лицето и/или тялото

И те така те… – израз, който предполага края на разговора, но всъщност има за цел да го поддържа

за кашмер – турцизъм, много зле, многозначно, употребява се и като приятелско възклицание (Абе момче, ти си за кашмер бе! Станал си за кашмер! За пуст кашмер!)

еле го е, е го е – ето го и този, когато най-после някой, очакван за добро или лошо, е дошъл

цинцифуция – обидно, многозначно, за неразбран, префърцунен, претенциозен, отпуснат човек

нема да си фръла и саполя (цифката) на неги (него) – няма да си хвърля и сопола на нея (него), някой е толкова презрян, че не заслужава и тази чест, изразява великото презрение на говорещия

рипа ми гъзъ – не ме интересува, не ми пука

връва с клоняка, връвиш с клоняка – вървя с клоните, смисълът е вървя грубо, не се оглеждам и се блъскам в хора или предмети

връва на главътъ си – същото като горното, има и преносен смисъл, вървя без да се съобразявам (Глей го тоа ка връви на главътъ си!, някой се е напил и/или търси повод да се сбие)

шта удара като цифка у мивка – закана, цифка – сопол

цифуняк – експресивно, сопол

рескам яко – пия много

пукница – пияница (Голема пукница си!)


живота е сурав и курав – северозападна сентенция

пуле, пуленце – малко магаренце

бибе – гъсе, малкото на гъските

дуд – черница; дуда, дуди – плод на черница

наглъфал съм се като бибе с дуди – преял съм

налапал си се с лафове като бибе с цифки – много знаеш

конощип – попово прасе, обидно определение за човек

суек – лалугер, също и обидно определение за човек (Кво надничаш като суек из дупка!), женският суек се нарича безуек

дудуличи – гърми, при буря

уно лааска почна а са саминя, да гу ебъ – то навярно започна да се развиделява

вратница, вратник – врата

ръпаяк, рапаляк – неравен път, с много трапове, такива са почти всички шосета в Резервата, там рядко стъпва политик или държавник, няма кой и за какво да оправя пътищата

мърла, мърлиш – еба, ебеш, по принцип за овци и кози, но се употребява и за хора (Ша та мръла! -закачка към момиче)

гнясам – експресивно, еба


връй пикай, па легай – пожелание вместо „Лека нощ“

леко а са не осереш – пожелание вместо „Наздраве“, кога некой кихне

еее, мъдестия – подигравателно обръщение

свий тиа откапляци – помести си краката

лефтерен – слаб, паянтов, чуплив

джумоля – мърморя, говоря, пренебрежително (Кво ми джумолиш!)

бливоч – помия, повърня

баберка – недоразвит, малък царевичен плод (Ша го отнеса като свиня – баберка! – лесно, без проблеми)

мамул – царевичен плод (Да ми седнеш на мамуля! – сексуално пожелание), от един произход с думата мамалига, може би от румънски, влашки

кулен – царевичен плод

абдал – турцизъм, глупак

не ги гледай онаа, онаа е огин – не се сравнявай с нея, тя е много добра, супер е

виеш като глуа кучка на месечина – говориш много

желееее – възклицание подобно на маалиии, изразява силна емоция

дека си се совнал – накъде си тръгнал

да се сбабичасам – да ми се сбръчка кожата след дълго стоене във вода или в банята

тоа го снесе – многозначно, когато някой свърши някаква неприятна работа, когато се измори, или например, когато се напие много и заспи


набия, па разклата – непреводимо възклицание – закана, субектът парадира с мъжествеността си

да си еба майкята – ругатнята спрямо собственото АЗ в Резервата се използва вместо клетва и уверение в собствената честност, може да се чуе следната реплика между подрастващи: – Верно ли бе? А псувни са! (т. е. закълни се!, със същия смисъл се използва и резни са!)

да си еба майкята и мрътвите и гроба и дъскъта – подобна автопсувня, която изразява силна увереност в собствената позиция

Дееба твойта мама късотрупа! – псувня, която обръща внимание на ниския ръст на обекта

дееба твойта мама изчекната в устата плесенясала, у грълото и у черния дроб – подробна псувня

да ти еба гроба откъм кръста – псувня, без коментар

да го тура в тоа полаг, къде та а измътил – псувня

полаг, полог – място, пригодено за мътене на домашните птици, сандъче със слама

дееба гъзеца ти тричав – закана

то даа уй, да му го набиеш, ми то акъл – възмущение от тъпотата на някой, който не схваща


любовта е измислена от комунистите, за да не си плащат за секса – без коментар, среща се в цяла България

тура го на майкя му – не ме интересува, не ми пука

ша ма фанеш за дедовия – покана, може да се преведе и като не можеш да ме уплашиш, и като майната ти

One thought on “Преводно-тълковен речник – част 1”

  1. Това са думи и изрази , в болшинството от Врачанско, които са си регионални .Те се разпространиха повечето от шоуто на Слави и по-точно от Краси Радков.
    В нашия Ломския край са по-различни, но не са така известни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *